Dyslexie
 • vývojová porucha čtení
 • odvozeno od řeckého slova „lexis“, které znamená řeč, jazyk a – předpony dys-, která naznačuje, že je něco nedokonalé, nepatřičné
 • patří mezi nejčastější formu specifických poruch učení
 • může být buď vrozená nebo získaná poškozením mozku

Příčiny
Mezi nejčastější příčiny patří především dědičnost. Rodič dyslektik má 50% pravděpodobnost, že jeho potomek bude trpět stejnou poruchou učení. Mezi další příčiny patří např. změna ve stavbě a funkci centrální nervové soustavy, které vzniknou v době těhotenství nebo při porodu. Nejspíš se jedná o nedostatečnou spolupráci levé a pravé mozkové hemisféry. K tomu, aby dítě úspěšně zvládlo čtení, je nutná spolupráce obou hemisfér. V počátcích, kdy dítě písmena ještě dobře nepoznává, ale teprve je pouze „luští“, pracuje více hemisféra pravá. V okamžiku, kdy dochází ke spojování tvarů písmen se zvuky a především k přikládání významu vnímaných slov, začíná více pracovat hemisféra levá.

Četnost výskytu
Odhaduje se, že obtížemi, které vyžadují odbornou pomoc, trpí 1-2% dětí, s tím, že ve větší míře se vyskytuje u chlapců než u dívek a to v poměru 10 : 4.

Diagnostika
Když dítě začne později mluvit nebo má obtíže s vyjadřováním, nemusí ještě jít o první příznaky dyslexie. Zbystřit bychom měli v okamžiku, kdy dítě nedokáže rozeznat jednotlivá písmenka, neumí poskládat písmenka do slabik či slov, vidí čísla zrcadlově (např. 68 místo 86).

Přesná kritéria pro diagnostiku této specifické poruchy učení neexistují. V praxi se postupuji většinou tak, že se zjistí, jestli u konkrétního dítěte jde skutečně o specifickou poruchu učení a nejedná se o tzv. nepravou dyslexii jde-li skutečně o specifickou poruchu učení, určí se její původ a stupeň závažnosti zjistí se všechny okolnosti, významné pro vhodnou terapii, vedoucí k nápravě.

Nejčastější chyby dyslektiků

 • přidávání či vypouštění písmen
 • zaměňování jednotlivých písmen ve slově
 • zrcadlové nebo obrácené psaní písmen
 • zaměňování akusticky podobně znějících písmen ( v-f )
 • zaměňování slov za úplně jiná slova

Náprava

 • denně s dítětem číst, ale v době, kdy dítě není unavené, je v dobré pohodě a není ničím rušené a rozptylované
 • nekárat za chyby
 • nepohánět k vyššímu tempu
 • barevně podtrhávat či vybarvovat písmena a slova, která působí obtíže
 • nechat dítě ukazovat si na slovo prstem
 • vybírat tematicky zajímavé knihy
 • číst nahlas společně popř. střídavě s dítětem
 • po přečtení o textu mluvit
 • chválit, chválit, chválit!!!

Vzdělávání
Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení probíhá podle Směrnice k integraci jedinců se specifickými vzdělávacími potřebami a podle Metodického pokynu pro práci s jedinci s poruchami učení a chování. Cílem takové úpravy je, aby žák netrpěl svým zdravotním handicapem a s využitím různých pomůcek a individuálního přístupu ze strany pedagogů, se mohl zařadit mezi své vrstevníky a zvládl předepsané učivo.

zobrazit celý článek