Výživné po bývalém manželovi můžete získat i po rozvodu

Muž a žena mají v manželství stejná práva a stejné povinnosti. Jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí.

O uspokojování potřeb rodiny jsou povinni oba manželé pečovat podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Poskytování peněžních a jiných prostředků na náklady společné domácnosti může být zcela nebo zčásti vyváženo osobní péčí o společnou domácnost a děti.

Manželé mají vůči sobě také vzájemnou vyživovací povinnost. Neplní-li jeden z manželů dobrovolně tuto povinnost, určí soud na návrh některého z nich její rozsah, přičemž přihlédne k péči o společnou domácnost. Rozsah alimentační povinnosti stanoví tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná.

Příjem manžela: 20 000 Kč
Příjem manželky: 12 000 Kč
Náklady na domácnost: 9 000 Kč
Manželka hradí: 4 500 Kč
Manžel hradí: 4 500 Kč

Manžel by měl dále manželce vyplácet výživné ve výši 4000 Kč, aby měli oba manželé k dispozici stejnou částku peněž.

Účastníky soudního řízení jsou žalobce (navrhovatel) a žalovaný (odpůrce). Žaloba na určení výživného se podává k okresnímu (v Praze obvodnímu a v Brně Městskému) soudu podle místa bydliště žalovaného. Žalobce musí v žalobě konkrétně popsat všechny okolnosti a tvrzení a uvést konkrétní částku, kterou jako výživné požaduje, neboť soud v tomto případě nemůže překročit jeho návrh. Vyživovací povinnost manželů vzniká sňatkem a zaniká smrtí nebo právní mocí výroku o rozvodu manželství.

Zdroj: www.mesec.cz

zobrazit celý článek